Az Irodáról

A Közigazgatási Továbbképzési Intézeten (KTI) belül működő Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda (KMI) eredeti küldetése és jelenlegi funkciója szerint is az NKE kutatási módszertani kompetenciaközpontként működő szervezeti egysége 2016. január 1-jei indulása óta. Kompetenciahorizontjába tartozik a tudományos kutatástámogatás és az alkalmazott kutatások teljes folyamatának tervezése, vezetése, illetve egyes részfolyamatok segítése, megoldása. Tartalmi területek szerint a szociológiai, módszertani, hatásvizsgálati, közigazgatási területeken nyújt szakmai támogatást. A KMI szakemberei részterületeken is segítséget nyújtanak, így pl. szövegek tartalomelemzéseiben (pl. joganyagok nagy mennyiségű feldolgozása), kérdőíves felvételekben (tematikától függetlenül), extrém kis elemszámú adatok statisztikájától a nagy adattömegek elemzéséig, adatbányászati feladatokig. A kutatások gyakorlatban is felhasználható tényleges eredményeinek az aránya jelentősen megnőhet, ha a kutatások gyakorlatorientált módszertani támogatást kapnak a kezdetektől az eredménykommunikációig. Az azonos vagy kisebb ráfordítás mellett elért eredmények a források hatékonyabb felhasználását eredményezhetik, azaz több értéket kapunk a befektetett forrásokért.

Kutatási és hatáselemzési kompetenciabázisára építve 2016 tavaszán a KMI-t bízták meg a KÖFOP közigazgatási, társadalmi, gazdasági hatásainak teljes OP-szintű nyomon követésével és a záróelemzés készítésével. Az eredményességmérés teljes metódusát a KMI fejlesztette, majd a KÖFOP IH-val közösen kialakított eljárás szerint szervezetten végzi. Így a KMI látja el a KÖFOP 2.1.2. program 7. alprojektjének megvalósítását, mely során, a módszertani fejlesztések után, a KÖFOP-program jelenlegi 467 mérésének 246 mutatójával és 121 mérőeszköz-fejlesztésével dolgozunk.

A KMI korábbi feladatai közé tartozott, hogy szakmai szervezési és módszertani hátterét adta a 2015-től évente megjelenő „Jó Állam Jelentés” kiadványnak, amely egy 150 mutatóból álló összetett indikátorrendszer kialakítása és rendszeres frissítése révén segíti a nagy léptékű helyzetértékelést. A kiadvány frissülő mutatóelemzéseit – a KSH-val együttműködésben – 6 hatásterületi kutatócsoport, valamint két (KMI és KSH) módszertani támogató csoport állítja elő. Csatolt kiadványként rendszeresen két támogató kötet is készült emellett: a módszertani megfontolásokat és a hatásterületi munka szempontjait tartalmazó „A jó állam mérhetősége” c. kötet, valamint az országos reprezentatív felvételen alapuló „Jó Állam Véleményfelmérés” kötet. Egy-egy terület részletesebb feldolgozását adják továbbá az időszakosan – az Intézményfejlesztési Tervben is rögzített feladatként – megjelent ún. speciális jelentések.

A KMI, küldetésének megfelelve, létrejötte óta számos esetben nyújtott támogatást az NKE kutatási programjainak, valamint részt vett módszertani fejlesztésekben, szakanyagok készítésében és tartott módszertani konzultációkat, képzéseket is.